ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ПЛАЖНА ИГРА С БОЛЯРКА“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ПЛАЖНА ИГРА С БОЛЯРКА“I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Промоцията се организира под името „ПЛАЖНА ИГРА С БОЛЯРКА“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 24.06.2024 – 30.06.2024 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на промоцията. Промоцията се организира от „БОЛЯРКА ВТ“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 90, с ЕИК 119064594, наричанo по-долу Организатор.

2. Участници в промоцията.

2.1. В промоцията може да участва всяко физическо лицe на възраст над 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България.

2.2. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.

2.3. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им в официалната страница на Организатора – https://www.facebook.com/boliarka.beer/

2.5. С участието си във Facebook играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват официалните условия и срокове.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1. В промоцията участват следните продукти: „Болярка“

2. Промоцията обхваща периода: 24.06.2024 – 30.06.2024 г. включително.

3. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници.

4. Промоцията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България. Спечелените от промоцията награди се доставят само на територията на Република България.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.

2. За участие в промоцията, участникът трябва да разполага с активен профил в социалната мрежа Facebook.

3. В рамките на периода на промоцията участникът следва да посочи в коментар отговор/предложение според реда, описан от Организатора в съответния визуален пост във Facebook, който е предварително публикуван във Facebook страницата на “БОЛЯРКА” (https://www.facebook.com/boliarka.beer/) и в чието описание е специфично упоменато, че тя ще бъде използвана за играта.

4. За да заяви официално участие даден участник, то той/тя трябва да сподели като коментар под поста на играта свое текстово предложение според изискванията, описани от Организатора. Само и единствено участниците, споделили свой коментар-предложение под посочения пост, ще бъдат класирани във финалните етапи от промоцията.

5. Ако участникът даде повече от един отговор/предложение, за негово единствено участие ще се счита първият посочен.

6. Не се допускат коментари, които:

6.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и подкани към етнически конфликти;

6.2. Нарушават авторски, имуществени и други права, заимстват чужди надписи и линкове.

6.3. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата.

6.4. Пропагандират наркотици или други забранени и упойващи вещества, включително изображения на спринцовки, марихуана, линии прах и др.

6.5. С порнографски характер, съдържащи какъвто и да е предмет от порно индустрията.

6.6. Съдържат някаква форма на насилие независимо от неговия обект.

6.7. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя.

6.8. Не са любителски /авторски/ снимки или не са изпратени със знанието и съгласието на фотографа.

7. На базата на имената, посочени във Facebook профилите на участниците, Организаторът, с помощта на жури, съставя списък от тези имена с цел определяне на 20 (двадесет) участници-финалисти. След обявяването им, съгласно етапите посочени в т.8 от Раздел IV, се определя на случаен принцип и победителя от промоцията.

V. НАГРАДЕН ФОНД

1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са:

– Една награда за един победител, която включва 30 бири Болярка Светло Кен.

Общо заедно наградата е 1 (една) отделна за 1 (един) участник, участвал под съответната публикация във Facebook и/или Instagram. В играта не се изисква покупка на продукт/и, а финалният победител се изтегля на случаен принцип.

2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

3. Един участник може да спечели една награда.

VI. КОМИСИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболите. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора.

2. Всички извършени от Комисията действия се протоколират, като се описват резултатите от извършените действия по организирането на тегленията.

VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Разпределението на наградите ще се извършва както следва:

На базата на имената, посочени във Facebook и Instagram профилите на участниците, Организаторът, с помощта на жури, съставя списък от тези имена с цел определяне на 1 (един) победител.

2. Определянето на печелившите  печелившия/ите, участници ще се извърши на случаен принцип чрез автоматизиран софтуер за теглене на награди в присъствието на комисията, назначена от Организатора.

VIII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Обявяването на резултатите ще се извършва чрез публикации във Facebook и Instagram страницата на Организатора според ред и срок, описани в Официалните правила.

2. Доставка на изтеглените от томболата награди

2.1. След обявяването на печелившите, Участникът-победител е длъжен да се свърже с Организатора посредством лично съобщение на Facebook или Instagram страницата, където се провежда промоцията; Организаторът също е длъжен да се опита да се свърже с печелившия/ите, ако не получи отговор от участника-победител. Ако това не е технически възможно поради забрана за получаване на съобщения от страна на потребителя или друга техническа причина, печелившият Участник е длъжен да се свърже с Организатора, за да му предостави трите си имена, адрес за доставка на наградата и телефон по ред и начин, уточнени от Организатора. Ако това не бъде сторено в срок от 7 работни дни след обявяване на спечелилите наградата, Организаторът пристъпва към резервен участник, който е част от предварително изтеглени подгласници. След получаване адреса на участника Организаторът изпраща наградата с препоръчана пощенска услуга на куриер или я доставя чрез упълномощен представител на посочения от участника адрес в срок от 30 (тридесет) работни дни след предоставянето необходимата информация за доставка.

2.2. В случай че участникът, чиито данни са изтеглени в томболата, не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата промоция или изгуби правото си върху изтеглената награда, или в случай че се откаже от наградата, изтеглената награда се предоставя на първия резервен участник от списъка. Правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно, като Организаторът се свързва с първия резервен участник.

2.3. В случай че първият резервен участник от списъка не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата промоция или изгуби правото си върху наградата, или в случай че се откаже от наградата, правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно за следващия по ред участник от списъка.

3. Подробни правила за обявяването на резултатите и доставка на наградите

3.1. Неполучените пощенски пратки се считат за редовно доставени след изтичането на 5 дни, считано от получаването на съобщение за пощенската пратка на адреса или по телефона, посочен от спечелилия участник.

3.2. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

3.3. В случай че бъде установено, че някоя от наградите е предоставена на лице, посочено в чл.2, точка 2.2., раздел II по-горе, това лице ще бъде пропуснато при разпределяне на наградите. Организаторът има право да изисква от участника да направи подходящо изявление преди и след получаването на наградата.

4. При получаване/доставка на наградите участниците са длъжни да потвърдят получаването на наградата писмено върху приемо-предавателен протокол, предоставен от куриера или от упълномощен представител на компанията. Получателят трябва да удостовери, че e пълнолетен. Ако получателят е непълнолетен, той губи право да получи спечелената награда. Наградите се получават само лично или от упълномощен представител на участника. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаване на наградата прави получаването на наградата невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, описана по-горе, участникът губи правото си върху наградата. Същите правила се прилагат съответно и за резервните печеливши участници.

IX. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

1. Процедура по обжалване и рекламации. Всеки участник има право да отправи запитване във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни от крайния срок за доставка на последно определените награди. Срокът се счита за спазен, ако пощенското клеймо сочи последния ден от срока. Запитванията / жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Запитванията / жалбите се подават в писмена форма до адреса на Организатора с вписан текст „Запитване“ или „Жалба”. Документът трябва да съдържа името, презимето и фамилията на подателя, точен адрес на участника, самото запитване/оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Документът трябва да се подаде от участника или негов упълномощен представител.

2. Запитванията/ жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в запитването / жалбата, в 14-дневен срок от получаването на запитването / жалбата.

3. Решенията на Организатора са окончателни и обвързващи.

X. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Отговорност на Организатора

1.1. Отговорността на Организатора към участника се ограничава до стойността на наградата, която той има право да получи.

1.2. Организаторът не носи отговорност за интернет комуникацията, чрез която участниците се включват в промоцията.

2. Отговорност за пощенски пратки

2.1. Организаторът не носи отговорност за доставката, коректността и бързината на пощенските пратки, доставени с доставчик на пощенски услуги, относно писмата, телеграмите и други пощенски пратки, изпратени от името на Организатора или от/на Организатора във връзка с настоящата промоция.

2.2. Организаторът не носи отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника в томболата адрес, на който е била изпратена наградата.

2.3. Организаторът не носи отговорност при промяна на адреса на участника в томболата или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи награденият участник изгубва правото си да получи наградата.

XI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираната промоция, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

2. С участието си в промоцията участникът потвърждава приемането на правилата, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната промоция.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО ПРОМО ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „БОЛЯРКА ВТ“ АД

I. Отговорник за обработването на лични данни:

Администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни е:

„БОЛЯРКА ВТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев № 90, ЕИК: 119064594, който е и Организатор на Играта

Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: office@boliarka.com

III. Какви лични данни се събират:

В зависимост от промоционалната активност/игра личните данни, които се обработват при участие в Игрите:

– Имена;

– Е-мейл адрес;

– Телефон за връзка;

– Отговори на попълнени тестове/анкети;

– Потребителски имена и профилни снимки;

– Снимки и коментари, когато такива се изискват от съответната игра;

– Други лични данни, предоставяни от вас в процеса на участието ви в Игрите.

В зависимост от промоционалната активност/игра личните данни, които се обработват при спечелване на награда от Игрите е:

– Имена, адрес/и, с оглед доставяне на наградите, телефон за връзка.

Правни основания за обработка на Вашите лични данни – чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните – съгласие. Участието в Игрите е доброволно и не е обвързано с покупка на продукт. Предприемането на действие по участие, се счита за свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие свързаните лични данни да бъдат обработени за целите на участие в съответната игра.

Предоставянето на личните ви данни за целите на участието ви в играта не е законово или договорно изискване, но в случай, че не предоставите личните ви данни, няма да можете да участвате в съответната игра.

Личните данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

IV. Защо се събират лични данни:

Личните данни се събират за целите на:

  • Участие в съответната Игра, организирана от администратора;
  • Връчване на награди на печелившите;
  • Изпълнение на законови изисквания и/или защита на легитимен интерес на администраторите или трети лица.

V. С кого се споделят лични данни:

Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта. Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица, освен със:

а) служители на Организатора;

б) други лица, ангажирани от Организатора в провеждане на Играта;

в) обработващи от името на Организатора (ако има такива);

г) куриерски служби с оглед предоставянето на наградите на печелившите;

д) други трети лица, ако има законово изискване за такова предоставяне или с оглед защитата на легитимен интерес на Организатора или трето лице.

VI. Колко дълго се пазят личните данни

Данните ще се съхраняват за период, който е необходим за постигане на гореспоменатите цели, след което ще бъдат унищожени.

В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни лични данни за определен период от време.

VII. Как се гарантира сигурността на личните данни:

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящото Уведомление за поверителност. Освен това съгласно допълнителни договорености гарантираме, че трета страна, която обработва вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните ви по сигурен начин.